U kunt ons bereiken via Business Whatsapp op nummer +297 6628564

Kijk ook in onze Webshop.

Hoofdkantoor Nederland:

Hoogeveenenweg 100
2913 LV Nieuwerkerk ad IJssel

Contact:

T. +31 (0)10 6 69 02 04
E. info@leugentraining.nl

Algemene Voorwaarden & AVG

7.1. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2016 van de Leugenacademie gedeponeerd door
de Leugenacademie gevestigd te Rotterdam

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 58006265

1.      Definities

De Leugenacademie exploiteert een professionele organisatie van samenwerkende zelfstandige trainers die ieder voor zich, zich tevens bedienen van de handelsnaam De Leugenacademie. In deze algemene voorwaarden wordt onder De Leugenacademie de opdrachtnemer verstaan, zijnde de (rechts)persoon die zich heeft verplicht tot het geven van cursussen en/of trainingen dan wel tot het verlenen van andere diensten.

De opdrachtgever is eenieder die met De Leugenacademie een overeenkomst aangaat tot het geven van cursussen en/of trainingen, dan wel tot het verlenen van andere diensten.

De deelnemer is eenieder die op basis van een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Leugenacademie enige cursus en/of training van De Leugenacademie volgt.

Een “in company training” is een cursus en/of training die voor medewerkers van slechts één opdrachtgever wordt geboekt.

Een “open training” is een cursus en/of training waarvoor eenieder kan inschrijven, uiteraard totdat het door De Leugenacademie te bepalen aantal beschikbare plaatsen gevuld is.

 1. Toepasselijkheid

Een door De Leugenacademie uitgebrachte offerte vervalt na 14 dagen en is herroepbaar. De Leugenacademie is slechts gehouden aan enige verplichting voor zover deze uit een schriftelijke opdrachtbevestiging blijkt.

De personen die de offerte uitbrengen doen dit namens de in de offerte als opdrachtnemer genoemde (rechts)persoon en zijn niet zelf in persoon hieraan verbonden. De opdrachtgever stemt ermee in dat De Leugenacademie de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan haar verbonden personen of zo nodig derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

     3. Gedragsregels

 1. Van de deelnemers wordt zelfwerkzaamheid en een optimale inbreng verwacht.
 2. Tijdens de werkperioden worden de deelnemers niet door binnenkomende of uitgaande berichten gestoord, tenzij er sprake is van urgente omstandigheden.
 3. De deelnemers behoren de training actief te volgen; indien een deelnemer een dermate storend gedrag vertoont dat dit gedrag een negatieve invloed heeft op de resultaten van de andere deelnemers, kan hem het recht tot verdere deelname worden ontzegd, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot volledige betaling van de deelname van de betrokken deelnemer aan de betreffende cursus en/of training.
 4. De Leugenacademie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het gedrag van de deelnemers, en de gevolgen daarvan.
 1. Keuze van het conferentieoord
 2. Om goede resultaten te bereiken moet het conferentieoord voldoen aan door De Leugenacademie te stellen eisen.
 3. Voor branche- en bedrijfscursussen wordt in onderling overleg een geschikt conferentieoord gereserveerd.
 4. Het wijzigen van conferentieoord kan voor opdrachtgever geen reden zijn tot het annuleren van de opdracht.
 1. Prijzen

Voor alle diensten en cursussen van De Leugenacademie worden de prijzen in rekening gebracht conform de door De Leugenacademie verstrekte offerte. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders staat vermeld.

 1. Accommodatie- en verblijfskosten

De kosten van de accommodatie waar cursussen en/of trainingen van De Leugenacademie plaatshebben, alsmede reis- en verblijfskosten van de deelnemers en de trainer van De Leugenacademie , zijn steeds voor rekening van de opdrachtgever, behalve indien anders vermeld in de opdrachtbevestiging.

 1. Betalingsvoorwaarden
 2. De Leugenacademie zal steeds voorafgaand aan het geven van de cursus en/of training, en voorafgaand aan het verlenen van andere diensten, van opdrachtgever betaling van de kosten van de cursus en/of training en/of andere diensten kunnen eisen, daarin begrepen de verblijfkosten van de deelnemers en de huur van de accommodatie.
 3. Alle facturen van De Leugenacademie zullen, zonder compensatie of andere inhoudingen, door opdrachtgever uiterlijk 14 dagen na factuurdatum betaald dienen te zijn, doch, indien zulks een kortere termijn betreft, steeds uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van de betreffende cursus en/of training, dan wel, indien van toepassing, uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan het verlenen van De Leugenacademie van door opdrachtgever af te nemen andere dienst waarop de betreffende factuur betrekking heeft. Indien de uitvoering van de opdracht binnen 14 dagen na het verlenen hiervan dient plaats te vinden dient direct na facturering het gefactureerde bedrag voldaan te worden. Als dag van betaling zal steeds gelden de valutadatum van bijschrijving op het betreffende afschrift van de bank- of girorekening van De Leugenacademie. In geen geval zal opdrachtgever zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van De Leugenacademie ten aanzien van de hier bedoelde betaling enig beroep kunnen doen op schuldvergelijking.
 4. Indien en zodra opdrachtgever de hierboven onder b bedoelde betalingstermijnen overschrijdt, is hij in verzuim zonder dat daarvoor nadere ingebrekestelling en/of sommatie door De Leugenacademie noodzakelijk is.

 

 1. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, heeft De Leugenacademie het recht de invordering van de aldus achterstallige factuurbedragen zonder andere aankondiging aan derden uit handen te geven. De kosten van invordering, in en/of buiten rechte door De Leugenacademie te maken, komen steeds voor rekening opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zullen door opdrachtgever verschuldigd zijn zodra De Leugenacademie als voormeld de invordering van enig bedrag aan derden uit handen geeft; deze buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 160,00 bedragen, onverminderd het recht van De Leugenacademie om een hoger bedrag ter zake buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger blijken te zijn.
 2. Indien en zodra opdrachtgever in gebreke is als hierboven onder c bedoeld, is hij, zonder dat daarvoor enige nadere sommatie en/of ingebrekestelling noodzakelijk is, over alle opeisbare bedragen van alle nog niet betaalde facturen van De Leugenacademie per maand een rentevergoeding verschuldigd van één twaalfde deel van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119a BW vermeerderd met 1%, (de wettelijke rente + 1%)/12, waarbij een deel van een maand zal gelden als een gehele maand, onverminderd het recht van De Leugenacademie op volledige vergoeding van alle als gevolg van de wanbetaling door opdrachtgever te lijden schade, alsmede onverminderd de hierboven onder 7 sub d bedoelde rechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Indien en zodra opdrachtgever als hierboven onder c bedoeld in verzuim is, worden alle vorderingen van De Leugenacademie op de opdrachtgever, uit welke oorzaak die ook mogen voortspruiten, ineens opeisbaar en wordt opdrachtgever geacht ook ten aanzien van de hier bedoelde vorderingen in gebreke te zijn en zal ten aanzien van de hier bedoelde vordering hetgeen gesteld onder 7 sub a tot en met 7 sub e van overeenkomstig toepassing zijn.
 1. Annulering

Indien de opdrachtgever de cursus annuleert of niet verschijnt is hij desalniettemin gehouden De Leugenacademie alle overeengekomen vergoedingen te voldoen nu De Leugenacademie over het algemeen de bij De Leugenacademie gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan invullen of annuleren.

 1. Annulering bij overmacht

Het in artikel 8 bepaalde geldt ook in geval van annulering wegens overmacht aan de zijde van de opdrachtgever. In dit geval stelt De Leugenacademie echter de opdrachtgever in staat binnen drie maanden na de geplande cursus/training deel te nemen aan een zelfde cursus en/of training, mits deze op het programma staat en niet volgeboekt is, c.q. in overleg met De Leugenacademie een binnen deze termijn vallende nieuwe datum overeen te komen voor een bedrijfscursus, voor zover De Leugenacademie een dergelijke datum beschikbaar heeft.

In dit geval zal de opdrachtgever boven het bedrag van het oorspronkelijke honorarium aan De Leugenacademie een vergoeding verschuldigd zijn ad:

 • bij annulering meer dan 21 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 35% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • bij annulering 21 dagen of minder, doch meer dan 14 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 50% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • bij annulering 14 dagen of minder, doch meer dan 7 dagen voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 • bij annulering 7 dagen of minder voorafgaand aan de oorspronkelijk overeengekomen datum: 100% van het overeengekomen bedrag.
 1. Annulering van nader in te vullen cursussen/trainingen

Indien een opdrachtgever met De Leugenacademie overeenkomt een bepaald        aantal nader in te vullen cursussen en/of trainingen en/of andere werkzaamheden af te nemen in een bepaalde periode en er niet in slaagt deze in de overeengekomen periode af te nemen, of de overeenkomst voortijdig beëindigt, blijven desalniettemin de overeengekomen vergoeding en kosten volledig verschuldigd als ware alle overeengekomen cursussen en/of trainingen en/of andere werkzaamheden afgenomen aangezien De Leugenacademie over het algemeen gereserveerde tijd, ruimten en menskracht niet anders kan aanwenden.

 1. Gedeeltelijke deelname
 2. Deelnemers die tijdens een cursus niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale cursus- en verblijfkosten verschuldigd.
 3. Indien een deelnemer aan een open cursus deelneemt, maar gedurende deze bijeenkomst door overmacht of ziekte gedwongen wordt de cursus voortijdig te onderbreken, blijft opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd. In overleg met De Leugenacademie kan de deelnemer aan een vervangende cursus of, indien van toepassing een deel daarvan deelnemen.
 4. Aansprakelijkheid
 5. De Leugenacademie zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste

inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, een en ander overeenkomstig hetgeen in het kader van de aan De Leugenacademie opgedragen taak mag worden verwacht. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot het resultaat van de door De Leugenacademie geleverde dienst.

 1. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid voor de aan De Leugenacademie ter beschikking gestelde gegevens. De Leugenacademie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvolledigheid van of gebrekkigheid in de door of namens de opdrachtgever verstrekte informatie.
 2. De Leugenacademie is jegens haar opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan De Leugenacademie toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 1. De maximale aansprakelijkheid van De Leugenacademie is beperkt tot de hoogte van het honorarium (exclusief omzetbelasting) van de betreffende opdracht. Indien en voorzover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schade wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs bedongen in de toepasselijke overeenkomst (exclusief omzetbelasting) voor de prestaties van De Leugenacademie in de periode van 1 maand voorafgaande aan het verzuim van De Leugenacademie. De in dit artikellid bedoelde bedragen worden verminderd met de door opdrachtgever bedongen en door De Leugenacademie verleende crediteringen.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontdekking, de schade schriftelijk bij De Leugenacademie heeft gemeld.
 1. Verjaring

Elke vordering op De Leugenacademie verjaart na het verstrijken van 1 jaar na het ontstaan hiervan.

 1. Werkmateriaal
 2. De kosten van alle deelnemersmaterialen zijn begrepen in de kosten van de training en/of cursus die opdrachtgever afneemt.
 3. Het dupliceren en vermenigvuldigen van het cursusmateriaal, en van alle in het kader van de cursus en/of training uitgereikte of ter beschikking gestelde stukken is, ook voor intern gebruik binnen de organisatie van de cursisten, uitsluitend toegestaan na schriftelijke goedkeuring van De Leugenacademie; De Leugenacademie behoudt zich de auteurs- en reprorechten van al haar cursusmaterialen duidelijk voor. Indien de opdrachtgever en/of deelnemer in strijd handelt met dit artikel is deze, c .q. zijn zij hoofdelijk, een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,00 aan De Leugenacademie waarbij deze het recht behoudt op vergoeding van de door dit handelen geleden schade.
 1. Geheimhouding

Alle informatie die partijen in het kader van de samenwerking tussen De Leugenacademie en opdrachtgever ter kennis komt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als

zodanig behandeld. Alle aan De Leugenacademie verbonden trainers hebben zich tot geheimhouding verplicht.

 1. Geschillen
 2. Elk geschil tussen De Leugenacademie en opdrachtgever betreffende enige overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter; op alle overeenkomsten met De Leugenacademie zal steeds Nederlands recht van toepassing zijn.
 3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die op enige overeenkomst van De Leugenacademie van toepassing kunnen zijn, zullen de algemene voorwaarden van De Leugenacademie steeds prevaleren boven de door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden.
 1. Conversie

Indien enig beding van deze algemene voorwaarden nietig blijkt of in rechte vernietigd wordt laat dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is De Leugenacademie gerechtigd het betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel mogelijk benadert zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.

aanpak AVG door de Leugenacademie.

deze tekst is gebaseerd op de AVG wetgeving zoals deze is vermeldt op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ op 30 april 2018

 1. Medewerkers dienen zich bewust te zijn van de AVG en de veranderingen die dat voor hun organisatie inhoud.

Dit is bereikt doordat de medewerkers actief de site van de Autoriteit persoonsgegevens hebben doorgenomen en actief aan het plan van aanpak hebben gewerkt.

 1. Rechten van betrokkenen.

Op de website staat een gedeelte voor de AVG (het betreft dit document) hierbij omschrijven wij wat betrokkenen voor rechten hebben. Hierin omschrijven wij achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

 • recht op inzage

Indien u als klant of leverancier van ons bedrijf inzage wil in de gegevens welke wij van u hebben verwerkt kunt u een mail sturen naar AVG@leugentraining.nl. U dient in de onderwerpregel te vermelden dat het gaat om inzage. Wij zullen contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren alvorens wij informatie verstrekken.

 • recht op correctie

Mocht u van mening zijn dat wij de door u verwerkte persoonsgegevens niet correct hebben geadministreerd kunt u bij ons een verzoek tot correctie indienen. Ditzelfde geldt voor gewijzigde persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld na een verhuizing. U kunt ons een mail sturen naar AVG@leugentraining.nl en wij zullen na verificatie uw gegevens binnen 1 maand aanpassen. In de onderwerpregel vermeldt u dan: correctie

 • recht op verwijdering

Mocht u om welke reden dan ook uw gegevens uit onze bestanden verwijderd willen hebben kunt u dit mededelen doormiddel van een email naar AVG@leugentraining.nl en wij zullen binnen 1 maand en na verificatie van uw identiteit zorg dragen voor de verwijdering. In de onderwerpregel van de email vermeldt u dan: verwijdering

 • recht op dataportabiliteit

Mocht u de gegevens welke wij van u verwerkt hebben naar een andere dataverwerker willen versturen kunt u dat bij ons kenbaar maken door een mail te sturen naar AVG@leugentraining.nl. Wij zullen na verificatie van uw identiteit alle bij ons beschikbare en door u noodzakelijk geachte persoonsgegevens doorsturen naar een door u opgegeven partij. Wij zullen dit doen aan de hand van een email welke u naar ons heeft verzonden naar AVG@leugentraining.nl en na verificatie van uw identiteit door ons, binnen een periode van 1 maand. In de onderwerpregel van de email vermeldt u: dataportabiliteit.

 • klachten

Indien u klachten heeft ten aanzien van de door ons verwerkt persoonsgegevens kunt u dit bij ons aangeven door een mail te sturen naar AVG@leugentraining.nl en in de onderwerpregel het woord: klacht Wij streven ernaar om de klacht binnen een week op te lossen maar doen dit altijd binnen de wettelijke termijn van 1 maand. (3 maanden is de wettelijke termijn voor complexe klachten)

Overzicht verwerkingen. Hierin wordt omschreven welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel, waar deze gegevens vandaan komen en met wie we deze gegevens delen. Hieronder vindt u ons register van verwerkingsactiviteiten

 1. De verwerkers binnen onze organisatie zijn:
Functie Naam Adres Postcode Plaats Email telefoonnummer
verantwoordelijke Jeroen Ketelaars Statensingel 28 2805BE Gouda j.ketelaars@leugentraining.nl 0182602570
Functionaris gegevensbescherming Gerard van den Berg Max Euwelaan 29 3062 MA Rotterdam info@leugentraining.nl 06 52380418

 

Verwerkingsactiviteit Doeleinde Wettelijke grondslag Categorie betrokkenen Categorie gegevens Ontv. waaraan geg. worden verstrekt Bewaartermijn
email Binnenkomende aanvragen Opstellen overeenkomst/factuur klanten NAW- email, telefoonnummer geen 2 jaar
email Binnenkomende vragen Communicatie met de klant Klanten en leveranciers Email- naam kan ook anoniem zijn geen 2 jaar
email Aanmelding training of workshop Opstellen overeenkomst

 

Verstrekken van gegevens aan register bedrijf (N’Lloyd)

 

Nascholingspunten kunnen bijhouden

klanten Email, NAW telefoonnummer, factuurgegevens, functie, inkoopnummer

 

geboortedatum en geboorte plaats voor diploma’s

Klantgegevens voor verstrekking van diploma worden doorgegeven na toestemming van de klant aan N’Lloyd 5 jaar
LVA testen (audiofragment) waarheidsvinding Geluidsbestand kunnen analyseren en achteraf kunnen verdedigen in rechtszittingen klanten Audio voorzien van voornaamcode geen 5 jaar

 

 

 

 

telefoongesprekken Binnenkomende aanvragen diverse Kunnen opstellen van overeenkomst Klanten en geïnteresseerde Voornaam, achternaam, telefoonnummer geen 1 maand

 

 

LVA testen (vragen in powerpoint) waarheidsvinding Kunnen analyseren samen met audiofragment klanten Vragen die zijn gesteld tijdens de test voorzien van voornaam geen 1 maand
Bestellingen via website Klant product/ dienst kunnen leveren verkoopovereenkomst klanten NAW, telefoonnummer, email adres geen 5 jaar

 

Naar aanleiding van de wetgeving AVG op 30 april 2018 is het niet noodzakelijk voor onze organisatie om een Data Protection Impact Assessment (DIPIA) uit te voeren. Er worden bij onze organisatie geen gegevens verwerkt met een hoog privacy risico. Dit is bepaald op basis van de 9* criteria opgesteld door de Europese privacytoezichthouders (WP29). Indien wij niet aan 2 of meer van de onderstaande 9 criteria voldoen;

1. beoordelen van mensen op basis van persoonskenmerken

2. geautomatiseerde beslissingen

3. stelselmatige en grootschalige monitoring

4. gevoelige gegevens

5. grootschalige gegevensverwerking

6. gekoppelde databases

7. gegevens over kwetsbare personen

8. gebruik van nieuwe technologieën

9. blokkering van recht, dienst of contract

 1. Onze organisatie houdt rekening bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten met de AVG. Privacy by design & privacy by default. Dit houdt in dat wij er direct voor zorgen dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens wordt omgegaan, dat er geen onnodige gegevens worden verwerkt en dat de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor het doel.
 2. Binnen onze organisatie is het niet noodzakelijk een functionaris gegevensverwerking aan te stellen. Wij hebben omwille van de transparantie wel een verantwoordelijke aangewezen zodat men weet waar men terecht kan.
 3. Wij zijn ons bewust van het feit dat wij datalekken dienen te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen en staan altijd open voor suggesties en tips van buitenstaanders en medewerkers. mocht het zo zijn dat u een datalek bij ons heeft geconstateerd kunt u dit ten alle tijden melden bij dhr. van den Berg op mailadres AVG@leugentraining.nl met in de onderwerpregel datalek
 4. Wij hebben met onze verwerkers van persoonsgegevens zoals de internet leverancier en host een verwerkingsovereenkomst gesloten. Indien men dit wenst kan een kopie van deze overeenkomst worden ingezien. En kunnen leveranciers die met ons samenwerken worden bekendgemaakt.
 5. onze onderneming heeft geen vestigingen in andere EU lidstaten en onze leidende toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.
 6. De toestemming van de mensen waarvan hun persoonsgegevens worden verwerkt is expliciet gegeven doordat zij een vinkje moeten aanzetten op de website waarachter dit document zichtbaar is. zij geven hiermee toestemming dat hun persoonsgegevens worden verwerkt op de wijze zoals wij hierboven hebben omschreven.

Wij zullen nimmer persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder de eigenaar van deze persoonsgegevens hiervan toestemming te vragen of op de hoogte te stellen. (Dit laatste geldt bijvoorbeeld op het moment dat wij van overheidswegen (wettelijk) verplicht worden gesteld om persoonsgegevens met hen te delen).

Top